Năm 2017

Bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn do UBND tỉnh cấp