Năm 2010

Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đầu tư năm 2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn