Ngày 24/8/2012

Quyết định Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực Biên giới thuộc khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn