Ngày 30/9/2015

Cục Hải Quan Tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định mở rộng điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thêm 7,3ha