Ngày 23/6/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1 với tổng diện tích đất là 25,9ha, trong đó diện tích đất thực hiện dự án là 22,2ha.