Năm 2020

Bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn do UBND tỉnh cấp